Open Brief van Dr. Matthias Rath aan de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen

Heerlen, Februari 2021

Geachte Professor Ineke Sluiter,

Deze open brief richt ik tot u om de revolutionaire bevindingen van het micronutriënten onderzoek in de strijd tegen de coronavirus-pandemie uiteen te zetten en om op te roepen tot intensieve samenwerking op dit gebied.

Het kernteam van onderzoekers en artsen in ons onderzoeksinstituut, alsmede ikzelf, hebben het voorrecht gehad samen te werken met tweevoudig Nobelprijswinnaar Dr. Linus Pauling1. Dr.

Pauling was, zoals u ongetwijfeld weet, een van de meest invloedrijke wetenschappers van de 20e eeuw. Zijn werkterrein omvatte essentiële vraagstukken zoals de grondbeginselen van chemische binding, de structuur en functie van antilichamen, alsmede cruciale beginselen van immunologie, basisstructuren van eiwitassemblage, en de ontdekking van de eerste genetische ziekte, sikkelcelanemie. In zijn latere jaren hield Dr. Pauling zich ook bezig met de rol van micronutriënten in de strijd tegen virale ziekten, waaronder Influenza en het Humaan Immuun Deficiëntie Virus (HIV).

In de afgelopen twee decennia heeft ons onderzoeksteam dit bijzondere werk op het gebied van onderzoek naar micronutriënten voortgezet. Sinds het begin van de coronavirus-pandemie is het onderzoek naar het belang van micronutriënten in de strijd tegen deze pandemie een belangrijk aandachtspunt van onze werkzaamheden geweest. De opzienbarende resultaten van dit onder- zoek bieden een geheel nieuwe aanpak voor een succesvolle bestrijding van deze pandemie.

De snelle mutatie van dit virus stelt de hele mensheid voor een nieuwe uitdaging. Alleen al de coronavirusmutatie2, die eind 2020 in het Verenigd Koninkrijk is opgetreden, werd na enkele weken in meer dan 50 landen ontdekt. In de komende maanden en jaren zullen zich – volgens alle wetten van de biologie en de virologie – in steeds meer landen nieuwe mutaties van het coronavirus voordoen. In deze situatie hebben wetenschappers – met name uw Akademie – een bijzondere verantwoordelijkheid. Wetenschappers over de hele wereld worden opgeroepen oplossingen te vinden om nieuwe golven van coronavirus-pandemieën, veroorzaakt door steeds nieuwe virusmutaties, te voorkomen – en zo de weg vrij te maken voor beëindiging van deze pandemie.

Hoewel sommige fabrikanten van de huidige vaccins beweren dat hun producten ook werkzaam zijn tegen de ene of de andere nieuwe mutatie, bestaat hiervoor nog geen betrouwbaar klinisch bewijs. Bovendien zullen toekomstige mutaties vrijwel zeker ontsnappen aan de bescherming van vaccinatie door de thans beschikbare preparaten.

Bij elke nieuwe mutatie van het coronavirus loopt de hele wereldbevolking dus het risico opnieuw een menselijke, economische en maatschappelijke crisis door te maken, zoals sinds de COVID-19-pandemie. Dit vooruitzicht is onaanvaardbaar.

Gezien de snelle mutatie van het coronavirus en de potentieel desastreuze gevolgen, is een uit- sluitend op vaccins berustende reactie op een pandemie niet langer te rechtvaardigen. In plaats van het wetenschappelijk onderzoek te richten op ontwikkeling van steeds meer nieuwe vaccins tegen steeds meer nieuwe coronavirusmutaties, zou het internationaal onderzoek moeten worden toegespitst op bescherming van menselijke cellen tegen coronavirusinfectie – ongeacht hoe- veel coronavirusmutaties er in de toekomst zullen optreden.

De meest veelbelovende – en mogelijk enige – manier om dit doel te bereiken is de volgende: alle tot dusver bekende coronavirusvarianten (SARS-CoV 2003, HCoV NL63 2003, HCoV HKU1 2004, MERS-CoV 2013 en SARS-CoV-2 in 2019) maken gebruik van dezelfde “toegangspoort” om het menselijk lichaam te infecteren, namelijk een receptor op het celoppervlak, ACE2. Daarom was het eerste doel van ons onderzoek de productie (expressie) van deze receptoren in menselijke cellen te onderzoeken, om daarmee het risico van infectie door coronavirussen te kunnen minimaliseren.

Onze onderzoeksresultaten hebben aangetoond dat een specifieke combinatie van micronutrienten in staat is de productie van deze virale toegangspoorten (ACE2-receptoren) met meer dan 90% te verminderen in zowel menselijke longepitheelcellen als endotheelcellen van de menselijke bloedvatwand. Bovendien waren deze micronutriënten in staat om zowel de binding van het virus aan het celoppervlak, als ook de enzymen die nodig zijn voor replicatie van het virus in de cel, te remmen.

De werking van de bestudeerde micronutriënten op de infectiviteit van het coronavirus kan als volgt worden samengevat:

 1. significante remming van de binding van coronavirus-oppervlakte-eiwitten (spikes) aan de ACE2-receptoren op het oppervlak van menselijke cellen.
 2. aanzienlijke remming van de expressie van ACE2-receptoren door menselijke cellen, waardoor de binding van coronavirussen aan deze cellen – en dus hun vermogen om te infecteren – wordt beperkt.
 3. significante remming van alle belangrijke eiwitten (enzymen) die betrokken zijn bij de opname en replicatie van coronavirussen in menselijke cellen.
 4. aanzienlijke toename van de algemene werking van het immuunsysteem, met inbegrip van de productie van immuun afweercellen (leukocyten), hun vermogen om naar de plaats van de infectie te migreren (chemotaxis) en de verwijdering van virussen en andere infectieuze indringers (fagocytose).

Dit opzienbarende onderzoek wordt bevestigd door de eerste klinische studies die aantonen dat een hoge dosis vitamine C niet alleen coronavirusinfecties kan voorkomen, maar ook het sterfte cijfer (mortaliteit) van ernstig besmette, in het ziekenhuis opgenomen coronaviruspatiënten kan halveren4 – een effect dat voor geen van de huidige vaccins of farmaceutische preparaten is gedocumenteerd.

De onderstaande tabel vat de bevindingen van ons micronutriëntenonderzoek samen en belicht de voordelen ten opzichte van een pandemie-aanpak die uitsluitend op vaccins is gebaseerd:

Focus van vaccinatie-strategie:

Blokkade van een subtype van het coronavirus.

Vaccinatiestrategie tegen coronavirus pandemie

Omdat antilichamen specifiek worden ontwikkeld tegen de oppervlaktestructuren (spikes) van een specifieke co-ronavirusvariant, is de werkzaamheid van deze vaccins twijfelachtig bij elke nieuwe coronavirusmutatie.

Zelfs als sommige van de tot nu toe ontwikkelde antico- ronavirusvaccins enige bescherming blijken te bieden te- gen een of andere mutatie van het coronavirus, is elke nieuwe mutatie (aangeduid met “XY” in de bovenstaande grafiek) potentieel in staat om zelfs eerder gevaccineerde patiënten te besmetten.

Bij elke nieuwe virusmutatie loopt de mensheid dus het risico geconfronteerd te worden met een soortgelijke of zelfs grotere crisis dan die welke het gevolg was van de COVID-19-pandemie.

Focus van micronutriënten-strategie:

Versterken van de afweerkracht van menselijke lichaamscellen tegen aanval van alle subtypen van coronavirussen.

Micronutriënten-strategie tegen coronavirus pandemie

In tegenstelling tot het gebruik van vaccins, die gericht zijn tegen afzonderlijke coronavirusvarianten, is het gebruik van microvoedingsstoffen erop gericht de weerstand van de lichaamscellen tegen verschillende varianten, of mutaties, van het coronavirus te versterken.

Ons onderzoek toont aan dat specifieke combinaties van micronutriënten (weergegeven als diamanten in de bo- venstaande grafiek) alle sleutelmechanismen van corona- virus invasie en replicatie in menselijke cellen remmen.

Zo kan bijvoorbeeld de productie (expressie) van menselijke celoppervlakte-eiwitten (ACE2-receptoren), de cellulaire “toegangspoorten” van elke coronavirusinfectie, worden geremd – ongeacht de betrokken coronavirusvariant of -mutatie.

Met deze brief breng ik u officieel op de hoogte van deze wetenschappelijke bevindingen.

Gezien het grote belang van deze bevindingen voor de gehele mensheid, verzoek ik u dringend:

 • Maak deze bevindingen over de vooruitgang van het onderzoek naar micronutriënten in de strijd tegen de coronavirus pandemie beschikbaar voor alle leden van uw Akademie.
 • Initieer uw eigen onderzoeksprogramma’s aan de voor u toegankelijke universiteiten en on- derzoeksinstellingen om de wetenschappelijke en klinische bevindingen van het micronutriëntenonderzoek in de strijd tegen de coronavirus pandemie te verdiepen en uit te breiden.
 • Gebruik uw invloed bij beleidsmakers en de publieke opinie om de gevaren van een uitsluitend op vaccins gebaseerde strategie te benadrukken en om de benaderingen van pandemiebeheersing te verspreiden die nu mogelijk zijn met behulp van effectieve, veilige en overal verkrijgbare micronutriënten.

Mijn onderzoeksteam en ik bieden u alle mogelijke medewerking bij deze inspanning. We zijn bereid om:

 • onze bevindingen in detail te presenteren aan de leden van uw Akademie, bijvoorbeeld in een lezing, en vragen daarover te beantwoorden;
 • samen te werken met uw leden en de betrokken afdelingen van de Akademie om aansluitende onderzoeksprogramma’s en klinische proeven te plannen en uit te voeren;
 • samen met uw Akademie, een plan te ontwikkelen en uit te voeren om micronutriëntrijke voeding of geschikte suppletie te verstrekken aan alle scholen, verpleeghuizen, ziekenhuizen en de gehele bevolking;
 • samen met uw Akademie een plan uit te werken om de gezondheidszorg geleidelijk te ver- schuiven van interventie-gericht naar gericht op preventie van ziekte, en dat plan samen met u uit te voeren.

In de afgelopen eeuw zijn in totaal negen Nobelprijzen toegekend voor de ontdekking van het belang van vitaminen en andere micronutriënten voor de gezondheid5. Uw Akademie van Wetenschappen telt Nobelprijswinnaars onder haar huidige of vroegere leden.

Ik had het voorrecht zelf te mogen samenwerken met een tweevoudig Nobelprijswinnaar, die mij kort voor zijn dood er op wees, dat er een dag zou komen waarop ik mijn stem zou moeten

verheffen ter ondersteuning van de bevindingen van het micronutriëntenonderzoek, om de enorme betekenis daarvan duidelijk te maken – tegen alle gevestigde belangen in die het tegendeel beweren. Dit is zo’n moment.

Gezien het momenteel beschikbare wetenschappelijke bewijs heeft de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen slechts twee alternatieven: ofwel het thans beschikbare wetenschappelijke bewijs van het belang van micronutriënten bij de bestrijding van de coronavirus-pandemie erkennen – ofwel haar geloofwaardigheid als promotor van wetenschap in het belang van de mensheid, verliezen.

Met vriendelijke groeten,

Dr. Matthias Rath