List otwarty dr Matthiasa Ratha do prezesa Polskiej Akademii Nauk prof. Jerzego Duszyńskiego

Heerlen, 04.02.2021 r.

Szanowny Panie Profesorze,

przy pomocy tego Listu otwartego, pragnę przedstawić Panu przełomowe wyniki badań nad mikroskładnikami odżywczymi w walce z pandemią koronawirusa i wezwać Pana do podjęcia współpracy w tej dziedzinie.

Zespół naukowców i lekarzy w naszym Instytucie Badawczym, jak również ja sam, mieliśmy zaszczyt pracować z dwukrotnym laureatem Nagrody Nobla, dr Linusem Paulingiem1. Dr Pauling był jednym z najwybitniejszych naukowców XX wieku. Jego odkrycia obejmowały zagadnienia immunologii, struktur białkowych, a także odkrycie choroby genetycznej – anemii sierpowatej. W później- szych latach dr Pauling interesował się również rolą mikroelementów w walce z chorobami wirusowymi, w tym z grypą i wirusem ludzkiego niedoboru odporności (HIV).

Przez ostatnie dwie dekady nasz zespół badawczy kontynuował te przełomowe badania. Od początku wybuchu pandemii, badania nad znaczeniem mikroskładników odżywczych w walce z koronawirusem stoją w centrum naszej pracy badawczej. Przełomowe wyniki naszych badań zapewniają zupełnie nowe podejście służące skutecznej kontroli obecnej pandemii.

Szybka mutacja koronawirusa stanowi nowe wyzwanie dla całej ludzkości. Mutacja2, która wystąpiła w Wielkiej Brytanii pod koniec 2020 roku, została wykryta w ponad 50 krajach już po kilku tygodniach. W najbliższych miesiącach i latach – zgodnie z prawami biologii i wirusologii – w coraz większej liczbie krajów będą pojawiać się kolejne mutacje. W tej sytuacji na naukowcach – również na Panu i kierowanej przez Pana Polskiej Akademii Nauk – spoczywa szczególna odpowiedzialność. Naukowcy na całym świecie zostali wezwani do znalezienia rozwiązań, które pozwolą zapobiec nowym falom pandemii spowodowanymi przez coraz to nowe mutacje wirusa – a tym samym, aby utorować drogę do zakończenia trwającej pandemii.

Chociaż niektórzy producenci promowanych obecnie szczepionek twierdzą, że ich produkty są również skuteczne przeciwko tej lub innej nowej mutacji, to jak dotąd nie ma na to wiarygodnych dowodów klinicznych. Co więcej, przyszłe mutacje prawie na pewno wymkną się spod kontroli obecnie dostępnych szczepionek.

Tak więc, z każdą nową mutacją koronawirusa, cała populacja jest zagrożona ponownym kryzysem gospodarczym i społecznym, jak to miało, i ma, miejsce od czasu wybuchu pandemii COVID-19. Taka perspektywa jest nie do przyjęcia.

Biorąc pod uwagę szybką mutację koronawirusa i jego potencjalnie niszczycielskie konsekwencje, nie można dłużej uzasadniać reakcji na pandemię, która opiera się wyłącznie na szczepionkach. Zamiast skupiać badania na opracowywaniu coraz to nowych szczepionek przeciwko coraz to nowym mutacjom koronawirusów, badania międzynarodowe muszą koncentrować się na ochronie komórek przed zakażeniem koronawirusami – niezależnie od tego, ile mutacji pojawi się w przyszłości.

Najbardziej obiecującym – i być może jedynym – sposobem na osiągnięcie tego celu jest następujące podejście: Wszystkie poznane dotychczas warianty koronawirusów (SARS-CoV 2003, HCoV NL63 2003, HCoV HKU1 2004, MERS-CoV 2013 i SARS-CoV-2 w2019 r.) wykorzystują tę samą „bramę wejściową” do infekowania ludzkiego organizmu – receptor na powierzchni komórek, ACE2. Dlatego też pierwszym celem naszych badań było zbadanie produkcji (ekspresji) tych receptorów w komórkach ludzkich, aby w ten sposób zminimalizować ryzyko zakażenia koronawirusem.

Wyniki naszych badań wykazały, że specyficzna formuła mikroskładników odżywczych jest w stanie zmniejszyć produkcję wiruso- wych bram wejściowych (receptory ACE2) o ponad 90 procent zarówno w komórkach nabłonka ludzkich płuc, jak i komórkach śródbłonka ściany ludzkich naczyń krwionośnych. Ponadto, mikroelementy te są w stanie zahamować zarówno wiązanie się wirusa z powierzchnią komórki, jak i enzymy niezbędne do replikacji wirusa wewnątrz komórki.

Sposób działania poddanych badaniu mikroelementów na infekcyjność koronawirusa można podsumować w kilku punktach:

 1. Znaczne hamowanie wiązania się białek powierzchniowych koronawirusa (SPIKES) z receptorami ACE2 na po- wierzchni ludzkich komórek.
 2. Znaczne hamowanie produkcji receptorów ACE2 przez komórki ludzkiego organizmu, co ogranicza wiązanie się koronawirusa z tymi komórkami i zmniejsza szanse na zakażenie.
 3. Znaczne hamowanie wydzielania wszystkich kluczowych białek (enzymów) biorących udział w pobieraniu oraz namnażaniu się koronawirusów wewnątrz ludzkich komórek.
 4. Znaczący wzrost prawidłowej funkcji układu odpornościowego, w tym produkcji komórek obrony immunologicz- nej (leukocytów), ich zdolności do migracji do miejsca zakażenia, (chemotaksja), oraz usuwania wirusów i innych czynników zakaźnych (fagocytoza).

Te przełomowe badania zostały niedawno potwierdzone przez pierwsze badania kliniczne, które wykazały, że wysoka dawka wita- miny C jest w stanie nie tylko zapobiegać infekcjom koronawirusowym, ale także zmniejszyć3 śmiertelność hospitalizowanych pa- cjentów z koronawirusem – efekt ten nie został do tej pory udokumentowany dla żadnej z szczepionek lub leku farmaceutycznego.

Poniższa grafika podsumowuje wyniki naszych badań nad mikroskładnikami odżywczymi, podkreślając jednocześnie korzyści wynikające z ich zastosowania w przeciwieństwie do podejścia opartego wyłącznie na szczepionkach, które obecnie się promuje:

Cel strategii szczepień:

Blokowanie jednego podtypu koronawirusa

Strategia szczepień przeciwko pandemii koronawirusa

Ponieważ przeciwciała w szczepionce są specjalnie „projektowane” przeciwko strukturom powierzchniowym (SPIKES) specyficznego podtypu koronawirusa, to dlatego obecnie dostępne szczepionki nie chronią przed mutacjami wirusa.

Nawet jeśli okaże się, że niektóre z dotychczas opracowanych szczepionek mogłyby zapewnić pewną ochronę przed taką czy inną mutacją koronawirusową, to każda nowa mutacja (oznaczona na grafice jako „XY”) może potencjalnie zainfekować pacjentów, którzy już zostali zaszczepieni.

Tak więc przy każdej nowej mutacji wirusa ludzkość będzie narażona na ryzyko przeżycia podobnego lub nawet większego kryzysu niż ten, który wystąpił w wyniku pandemii COVID-19.

Strategia stosowania mikroelementów przeciwko pandemii koronawirusa:

Wzmacnianie obrony komórek ludzkiego organizmu przed atakami wszystkich podtypów koronawirusa

Strategia stosowania mikroelementów przeciwko pandemii koronawirusa

W przeciwieństwie do szczepionek, które są skierowane przeciwko pojedynczemu wariantowi koronawirusa, stosowanie mikroelementów ma na celu wzmocnienie odporności komórek organizmu na różne warianty wirusa lub jego mutacje.

Nasze badania dowodzą, że określone formuły mikroelementów (przedstawione na powyższej grafice jako malutkie zielone trapezy) hamują wszystkie kluczowe mechanizmy inwazji i replikacji koronawirusa w ludzkich komórkach.

Na przykład, produkcja (ekspresja) białek powierzchniowych ludzkich komórek (receptorów ACE2), komórkowych „bram“ każdej infekcji koronawirusowej, może zostać zahamowana – niezależnie od wariantu koronawirusa lub jego mutacji.

Niniejszym Listem otwartym oficjalnie informuję Pana o tych odkryciach naukowych.

W związku z ogromnym znaczeniem tych odkryć dla całej ludzkości, wzywam Pana do:

 • Udostępnienia wszystkim członkom Polskiej Akademii Nauk wyników poczynionych do tej pory postępów w badaniach nad mikroskładnikami odżywczymi w walce z pandemią
 • Zainicjowania własnych programów badawczych na uniwersytetach i w instytucjach badawczych, aby pogłębić i poszerzyć wiedzę naukową i kliniczną w badaniach nad mikroelementami w zwalczaniu pandemii
 • Wykorzystania swojego wpływu na decydentów politycznych i opinię publiczną, aby podkreślić niebezpieczeństwa związane ze strategią opartą wyłącznie na szczepionkach i rozpowszechnić informacje o metodach kontroli pandemii, które są obecnie możliwe przy użyciu skutecznych, bezpiecznych i powszechnie dostępnych mikroskładników odżywczych.

Mój zespół badawczy, i ja, oferujemy Panu wszelką możliwą pomoc. Jesteśmy gotowi

 • szczegółowo przedstawić uzyskane przez nas wyniki badań członkom Polskiej Akademii Nauk w formie wykładu i odpowiedzieć na wszelkie pytania;
 • zaplanować i przeprowadzić odpowiednie programy badawcze i badania kliniczne z udziałem przedstawicieli Polskiej Akademii Nauk;
 • opracować i wdrożyć, wspólnie z Polską Akademią Nauk, plan kompleksowego zaopatrzenia szkół, domów seniora, szpitali i całej populacji w żywność bogatą w mikroskładniki odżywcze lub w odpowiednie suplementy diety;
 • na współpracę z Polską Akademią Nauk, w celu stworzenia planu stopniowego przesunięcia ciężaru opieki zdrowotnej z interwencji na profilaktykę i wspólne wdrożenie tego

W ciągu ostatniego stulecia przyznano w sumie dziewięć Nagród Nobla za odkrycia związane ze znaczeniem witamin i innych mikroelementów dla zdrowia.

Miałem zaszczyt pracować z dwukrotnym laureatem Nagrody Nobla, który na krótko przed śmiercią ostrzegł mnie, że nadejdzie dzień, kiedy będę musiał stanąć w obronie badań nad mikroskładnikami, aby pomóc przebić się tej wiedzy – wbrew pewnym potężnym grupom interesów. Ten moment właśnie nadszedł.

Biorąc pod uwagę dostępne obecnie dowody naukowe, Polska Akademia Nauk, z Panem na czele, ma przed sobą dwie możliwości: albo uznacie Państwo dostępne obecnie dowody naukowe dotyczące znaczenia mikroelementów w zwalczaniu pandemii koronawirusa- albo stracicie wiarygodność jako propagatorzy nauki dla dobra ludzkości.

Pozdrawiam,

dr med. Matthias Rath